Политика за защита на личните данни

В настоящата Политика за защита на данните („Политика“) предоставяме информация кой е администратор на Вашите данни, какви лични данни събираме за Вас, защо ги събираме и какво правим с тях по лесен и разбираем начин. Лични данни са всички данни, с чиято помощ можем пряко или косвено да Ви идентифицираме.

 

Настоящата Политиката се прилага при използването на настоящия уебсайт, а именно: https://kiwi97.com/ 

 

Политиката за защита на данните съдържа информация за начина, по който обработваме Вашите данни, когато взаимодействате с нас чрез настоящия Уебсайт и когато:

 • Включително посетите някоя от нашите интернет страници и подстраници;
 • ползвате нашите услуги и сключите договор с нас;
 • изпращате запитване;
 • взаимодействате с нас по друг начин.

 

Администратор на личните данни

 

Данните Ви се обработват от „РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ КИВИ” ООД, ЕИК 121443784  . За допълнителни въпроси, свързани с личните данни, можете да се свържете и с нашето отговорник по защита на личните данни  чрез следните координати: office@kiwi97.com

 

Събирани и обработвани лични данни

 

В зависимост от това дали сте как взаимодействате с нас (напр. онлайн, офлайн, по телефон и др.), може да обработим различни данни за Вас.Категории данни

Видове лични данни

Лична идентификация

Имена

Информация за контакти

Електронен адрес, телефонен номер.

 

Информация за контрагенти

Собственици и представляващи търговските дружества на контрагенти. Данни на контактни лица по сключваните договори. Информация във връзка със сключване и изпълнение на търговски договори.

Запитвания

Информация, инкорпорирана в запитването Ви.

 

В допълнение към информацията, която ни предоставяте пряко (вижте горе), може да събираме информация, която ни е изпратена през Вашия компютър, мобилен телефон или друго устройство за достъп. Повече информация можете да намерите в нашата Политика за бисквитки, качена на нашия сайт. 

 

Може да изберете да не ни предоставите някои видове информация, но това може да се отрази на Вашата възможност да използвате част от услугите.

 

В съответствие със закона, ние няма да обработваме данни, свързани с

 • расов или етнически произход;
 • политически мнения;
 • религия или вярвания; 
 • членство в синдикати;
 • генетични характеристики; 
 • здраве;
 • полов живот;
 • криминални присъди или свързани мерки за сигурност;
 • биометрични данни;
 • генетични данни.

 

Ако трябва да обработваме този тип данни, винаги ще изискаме Вашето предварително съгласие.

 

Цели и правни основания

 

Можем да обработваме Вашите данни за различни цели, но само когато имаме правни основания за това, съгласно посоченото по-долу:

 

Правни основания

Цели на обработване

Сключване и изпълнение на договори

Събиране и обработване на лични данни при сключване на търговски договори, както и проследяване на точното им изпълнение.

Спазване на законови задължения и обществен интерес

 

Разкриване на данни на държавни или надзорни органи;

Установяване, отправяне или защита срещу правни искове.

 

Изпълнение на задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство, както и във връзка със спазването на други нормативни задължения.

 

Законни интереси

Клиентска поддръжка или поддръжка от център за връзка;

Управление на Вашите искания, запитвания, оплаквания или искове.

 

Съгласие

При директен маркетинг, както и при провеждане на част от нашите кампании.

 

Споделяне на личните данни

 

В някои случаи и само, за да изпълним описаните по-горе цели, Вашите данни могат да бъдат споделяни със следните страни:

 

 • Доставчици на услуги: аутсорсинг - можем да използваме аутсорсинг на някои дейности по обработване на данни към доверени трети страни – доставчици на услуги, за да изпълняват функции и да ни предоставят услуги, например куриерски компании, маркетинг агенции, доставчици на услуги за информационни и комуникационни технологии, консултанти, спедитори;
 • Държавни или общински органи или други организации с публични функции, които могат да получат информация въз основа на законови правомощия да изискват и получават такава информация, както и други държавни органи в предвидените от закона случаи, във връзка с изпълнение на законови задължения или във връзка със съдебни производства.
 • Професионални консултанти като одитори, адвокати, счетоводители и други професионални консултанти.

 

Във всички случаи преди предаването на данните ще спазим всички законови изисквания, свързани с този тип обработка. Отношенията ни с доставчиците на услуги се уреждат с договор, в който изрично уреждаме техническите и организационните мерки за сигурност, които доставчикът се задължава да предприеме.

 

Срок съхраняване на данните

 

Ние съхраняваме Вашите данни, доколкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са събрани (виж по-горе). Понякога може да съхраним Вашите данни по-дълго, ако се изисква или е позволено от закона. Определяме срока на задържане според следните критерии:

 

 • Целта, за която се събрани данните;
 • Както и дали данните са предмет на нормативни, договорни или други задължения за съхранение. Примери за това може да включват задължителни закони за съхранение на данни, както и данни, които трябва да бъдат съхранявани за целите на съдебни спорове.

 

Мерки за защита на данните

 

За да защитим Вашите данни, ще предприемем подходящи технически и организационни мерки в съответствие с приложимите закони за защита на данни и сигурност на данни, включително ще изискваме от нашите доставчици на услуги, бизнес партньори или професионални съветници да използват подходящи мерки, за да защитават поверителността и сигурността на Вашите данни. Ние въвеждаме мерки, за да предотвратим рискове като унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване на или достъп до Вашите данни.

 

Прехвърляне на данните

 

При изпълнение на обичайната ни дейност не прехвърляме лични данни, извън рамките на ЕС. В определени ситуации, можем да предадем Вашите данни извън Европейският съюз, но само ако е осигурено адекватно ниво на защита или подходящи гаранции и правни основания за това.

 

Вашите права по отношение на личните данни

 

Вие можете да упражните всички предвидени в законодателството права, свързани с личните данни, а именно:

 

 • да достъпите Вашите лични данни, които администраторът обработва, и да получите копие от тях;
 • личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 • в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 • в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 • когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси
 • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни
 • да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

 

Всяко едно от предвидените в закона права може да бъде упражнено чрез подаване на искане на упражняване на съответното право. Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени на адрес: гр. София, бул. „СИТНЯКОВО“ № 47 А, ет. 4 или на e-mail: office@kiwi97.com Искането за упражняване на права на лични данни следва да съдържа следната информация:

 

Идентификация на лицето – имена и ЕГН;

 

Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща;

 

Искане – описание на искането.

 

Правим всичко възможно да поддържаме Вашите данни актуални. Въпреки това, ако забележите грешни данни или други нередности, Вие можете да ги коригирате, актуализирате, промените, изтриете или да упражните друго свое право, като се свържете с нас на office@kiwi97.com

 

По отношение на всички заявки за упражняване на права, ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен срок, обичайно не по-късно от 30 дни от неговото получаване.

 

При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. Информацията, предоставяна на субекта, и всяка комуникация и действия по упражняване правата на субекта на данни се предоставят безплатно (освен при злоупотреба с предоставените права).

 

Можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността Ви. При упражняването на правата Ви чрез пълномощник, то следва да ни бъде предоставено и заверено пълномощно.

 

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

 

Настоящата политика може да подлежи на изменение, като последно е актуализирана 08.03.2022 г. Всякакви бъдещи промени или допълнения на настоящата политика ще бъдат актуализирани надлежно и навременно.